Sunday, October 4, 2015

دخترک کوچکی رو به مهمان کردو گفت:میخوای عروسکامو ببینی


دخترک کوچکی رو به مهمان کردو گفت:میخوای عروسکامو ببینی؟؟
مهمان پاسخ داد:بله
دخترک دوید و همه عروسک هایش را آورد،بعضی از آن ها بسیار زیبا وبانمک بودند!!
دربین آن ها یک باربی بود که بسیار زیبا بود.
مهمان رو به دخترک کرد و پرسید:کدوم عرسکت رو بیشتر دوست داری؟؟
وبا خود فکر کرد(حتما باربی!!)
دخترک پس از چند دقیقه تامل پاسخ داد:این!!
این رو خیلی دوست دارم:)
مهمان تعجب کرد و به عروسکی که از تیکه پارچه درست شده بود ویک دست بیشتر نداشت نگاه کرد!!
پرسید:این؟؟این که زیاد قشنگ نیست؟
دخترک پاسخ داد:
آخه اگه منم دوسش نداشته باشم دیگه هیشکی نیست باهاش بازی کنه و دوستش داشته باشه،اون وقت دلش
میشکنه!!

No comments:

Post a Comment