Friday, October 2, 2015

غم که می‌آید در و دیوار، شاعر می‌شودغم که می‌آید در و دیوار، شاعر می‌شود
 در تو زندانی‌ترین رفتار شاعر می‌شود
 می‌نشینی چند تمرین ریاضی حل کنی
 خط‌کش و نقاله و پرگار، شاعر می‌شود
 تا چه حد این حرف‌ها را می‌توانی حس کنی؟
 حس کنی دارد دلم بسیار شاعر می‌شود
 تا زمانی با توام انگار شاعر نیستم
 از تو تا دورم دلم انگار شاعر می‌شود
 باز می‌پرسی: چه‌طور این‌گونه شاعر شد دلت؟
 "تــــــو" دلــت را جــای مــن بــگــذار شــاعــر مــیــشــود
 گرچه می‌دانم نمی‌دانی چه دارم می‌کشم
 از تو می‌گوید دلم هر بار شاعر می‌شود

No comments:

Post a Comment